ติดตามความก้าวหน้า สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ ณ จังหวัดปทุมธานี

ศพช.นครนายก วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายไพบูลย์ บูรณสันติ ประธาน คณะทำงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี นครนายก ประชุมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันจะก่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ ผอ.ศพช.นครนายก ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯได้มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์พร้อมด้วยนายธนพล ทองแตง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)