ประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 5/2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)

23 กรกฎาคม 2561
นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 5/2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ในการนี้ ผอ.ประภาในแสดงความยินดีกับข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ ดังนี้
1.คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 635/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพื่มขึ้น มีคำสั่งให้ นางสาวประภารัตน์ เพ็ชระ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดำรงตำนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
2. คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 639/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการ มีคำสั่งให้ นายชาญณรงค์ จิรขจรกุล ดำรงตำนักทรัพยากร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
3. คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 672/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ มีคำสั่งให้ นางสาวเรวดี พิมมณี ตำแหน่งนักทัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดำรงตำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560

23 กรกฎาคม 2561นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก …

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)