กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์ แก่บุคลากรของ ศพช.นครนายก

วันที่ 24 ก.ย 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพและขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์ แก่บุคลากรของ ศพช.นครนายก โดยมี คุณพิมพ์ ภมะราภา ผู้ประกอบการ OTOP จ.นครนายก เป็นวิทยากร ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ เพื่ีอเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติงานในฐานเรียนรู้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)