การประชุมประจำเดือนมกราคม 1/2562

วันที่4 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยก่อนการเริ่มประชุมร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการสวดมนต์

เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เสร็จสิ้นการประชุม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)