นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาการอำเภอ 2562

ศพช.นครนายก :: วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 10.00น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค. 2562 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คนจากจังหวัด นครนายก นนทบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ พัฒนาการอำเภอกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ

และในช่วงบ่่าย กิจกรรม Happiness Social Lab และ การวิเคราะห์งานพัฒนาชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ และนโยบายผู้บริหาร (เหลียวหลัง) พร้อมนำเสนอ ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ
– กลุ่มสัมมาชีพชุมชนฯ,
– กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,
– กลุ่มชุมชนโอทอปนวัตวิถี,
– ทุนชุมชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)