“มองงานสนุก สู่องค์กรแห่งความสุข”

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๗– ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมเคารพธงชาติ ต่อด้วยการทบทวนบทเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. นำ Model หรือ Platform ไปสู่การปฏิบัติ (Project Idea)
เวลา ๑๐.๓๐ .๐๐ น. การสร้างองค์กรแห่งความสุข การนำเสนอรูปแบบองค์กรแห่งความสุข ทั้ง ๔ กลุ่ม กว. สรุปวัตถุประสงค์การอบรมโดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)