บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่10 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. น.ส.ปิติมาศ ผกามาศ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรองและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)