วันที่11 ม.ค. พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมะยุลา เกตุสุข นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก บรรยายหัวข้อประเด็นปัญหาที่ สตง. ตรวจพบบ่อย แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น. นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง พบปะผู้เข้าอบรมโครงการฯ และนางสาวประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก สรุปการอบรมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ม.ค. 2562 รวมเป็นเวลา 5 วัน

(Visited 1 times, 1 visits today)