โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

ประภา ปานนิตยกุล (สาว)

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

อรวีย์ แสงทอง (แขก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานวิชาการ/หัวหน้างานอำนวยการ

ชนม์สิตา พุทธชาติ (เอื้อง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วดี เพ็ชระ (แอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

XXX

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

XXX

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วีณา ประดาสุข (ต๊อบ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

XXX

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

XXX

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชนิชกานต์ ริมสมุทร์ (แก๊ป)

จพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

วริญา นาลัย (โบว์)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ภีรดา ศิลปชัย (โบว์)

จพง.การเงินและบัญชี

อัฐ โรจนกุล (อัฐ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชาญณรงค์ จิรขจรกุล (เฟิสท์)

นักทรัพยากรบุคคล

สุฑามาศ อัมรินทร์ (แคป)

นักทรัพยากรบุคคล

ภัทธิญา ติกจินา (เนย์เน่)

นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

นายสนิท ไชยชาติ (นิท)

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นางคนอง ไชยชาติ (ป๊อก)

พนักงานสถานที่

นายวิชัย บุญสำเร็จ (ตึ๋ง)

คนสวน

นายสันต์ชัย หงษ์ทอง

คนสวน

นายสุรพันธุ์ กังสดาร

พนักงานขับรถยนต์

นางยุพา มาลี(หล้า)

พนักงานทั่วไป

นางจันทรวิมล เผือกผ่องใส(จัน)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวบุษดี พั่วแดง(จัน)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ(จูน)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเพลินพิศ กุดนอก(เฟิร์น)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวรัชดาพร เข็มเงิน(ใหม่)

พนักงานทำความสะอาด

นายอภิสิทธิ์ เขียวสลับ(ก้อง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชัยวุฒิ เข็มเงิน(อาร์ม)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)