โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

ประภา ปานนิตยกุล (สาว)

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

อรวีย์ แสงทอง (แขก)

หัวหน้างานอำนวยการ

ทวีศักดิ์ ช่วยเกิด (เล็ก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานวิชาการ

พิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ (พัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วดี เพ็ชระ (แอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

XXX

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ธนพล ทองแตง (ฮั่งตู๋)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วีณา ประดาสุข (ต๊อบ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

วัชรินทร์ เมฆอับ (มัท)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ธีรุตม์ สุขขี (รัก)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชนิชกานต์ ริมสมุทร์ (แก๊ป)

จพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ชาญณรงค์ จิระขจรกุล (เฟิสท์)

นักทรัพยากรบุคคล

จารุพรรณ ไหมสมบุญ (มิ้ว)

นักทรัพยากรบุคคล

พัณนิดา วงคะเลียด (พัณ)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

XXX

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

XXXX

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

นายสนิท ไชยชาติ (นิท)

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นางคนอง ไชยชาติ (ป๊อก)

พนักงานสถานที่

นายวิชัย บุญสำเร็จ (ตึ๋ง)

คนสวน

นายจำลอง หนูเกาะเรียง (ลอง)

คนสวน

นายมนูญ พิมพ์จ่อง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุภาพร จันทร์ดี

พนักงานทั่วไป

นายชลธิชา มาอุบล

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชวกาฬ สืบจากดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวบุษดี พั่วแดง

พนักงานรักษาความสะอาด

นางฐานิต อนันต์

พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวประทานพร ปัทมานุช

พนักงานรักษาความสะอาด

นางยุพา เขตต์สาลี

พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวธัญพร ยี่สุ่นซ้อน

พนักงานรักษาความสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)