โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

ประภา ปานนิตยกุล (สาว)

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

อรวีย์ แสงทอง (แขก)

หัวหน้างานอำนวยการ

ทวีศักดิ์ ช่วยเกิด (เล็ก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานวิชาการ

พิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ (พัฒน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประภารัตน์ เพ็ชระ (แอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรชนก มาภรณ์ (นิ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ธนพล ทองแตง (ฮั่งตู๋)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วีณา ประดาสุข (ต๊อบ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

เรวดี พิมมณี (เรย์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ธีรุตม์ สุขขี (รัก)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วสันต์ สุจริต (ตั้น)

จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ชาญณรงค์ จิระขจรกุล (เฟิสท์)

นักทรัพยากรบุคคล

จารุพรรณ ไหมสมบุญ (มิ้ว)

นักทรัพยากรบุคคล

พัณนิดา วงคะเลียด (พัณ)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

XXX

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

XXXX

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

สนิท ไชยชาติ (นิท)

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

วิชัย บุญสำเร็จ (ตึ๋ง)

พนักงานสถานที่

จำลอง หนูเกาะเรียง (ลอง)

พนักงานทั่วไป

คนอง ไชยชาติ (ป๊อก)

พนักงานทั่วไป

บุญจันทร์ มาอุบล (แดง)

พนง.รักษาความสะอาด

สมบัติ บุญจันทน์ (บัติ)

พนง.รักษาความสะอาด

มุกจรินทร์ หนูเกาะเรียง (ส้ม)

พนง.รักษาความสะอาด

วรรณนา ทัณฑะรักษ์ (จ๊ะ)

พนง.รักษาความสะอาด

พรศักดิ์ แก่งสันเทียะ (แอ้ม)

พนง.รักษาความสะอาด

ศิริพร อรรคมะเสาร์ (ยุ้ย)

พนง.รักษาความสะอาด

ภุชชพงษ์ เต็มจิตต์ (รมย์)

จนท.รักษาความปลอดภัย

ประทีป พันธุ์โพธิ์ (เอ๋)

พนง.ขับรถ

บุษดี พั่วแดง (จันทร์)

จนท.รักษาความปลอดภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)