ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลัง ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2561

28 มิถุนายน 2562 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด