วีดีทัศน์สรุปหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ 2560 @ ศพช.นครนายก

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)