วีดีทัศน์สรุปหลักสูตร พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ
หลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)