จบ! การอบรมพัฒนากร 2563

…วันนี้(20 ธ.ค. 2562) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตร การเงิน การคลัง ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. 2562
••••••••••••••••••••
📝การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินงบประมาณฯ : นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ, นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
📝การตรวจสอบ กลั่นกรองขอบเขตของงานร่าง TOR (Terms Of Reference) : พันจ่าอากาศเอกทรงพล ฉายแสง หัวหน้ากลุ่มงานบริการการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
📝ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร โครงการฯ
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก…
••••••••••••••••••••

(Visited 1 times, 1 visits today)