เจ้าหน้าที่ ศพช.นครนายก ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์

วันที่ 3 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมพื้นที่เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)