รุ่นที่ 1 “โครงการอบรมครูฝึกระดับอำเภอ” ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

#ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดสื่อประกอบ
“โครงการอบรมครูฝึกระดับอำเภอ”
ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
ระหว่างวันที่ 5, 6 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อ.เมืองฯ จ.นครนายก

…………………………
สื่อทั้งหมด ดาวน์โหลดที่ : https://goo.gl/E8Xxsn
รูปกิจกรรม รุ่นที่ 1 : https://goo.gl/bElELs
รูปกิจกรรม รุ่นที่ 2 : https://goo.gl/KmojNr

หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.cddnakhonnayok.com

(Visited 1 times, 1 visits today)