3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรมการพัฒนา (Innovative Leader) ระยะเวลา 10 วัน


3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรมการพัฒนา (Innovative Leader) ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย

(Visited 20,000 times, 1 visits today)