คลังความรู้ E-Book

◊ KM inside for Organization Development

◊ นก ตัวชี้วัดระบบนิเวศ

◊ องค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ปี 2563

◊ องค์ความรู้บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา

◊ องค์ความรู้เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (CLM)

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (HLM)

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน)

◊ รายงานผลการฝึกอบรม ฯ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

◊ รายงานผลการฝึกอบรม ฯ หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ฯ

◊ Tips โคก หนอง นา ศพช นครนายก

◊ การติดตามผลหลังการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

◊ KM ผู้นำต้นแบบฯ นางใกล้รุ่ง ผิวอ่อน

◊ KM ผู้นำต้นแบบฯ อดุลย์ วิเชียรชัย

◊ KM เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค COP

◊ องค์ความรู้โครงการพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

◊ องค์ความรู้โครงการพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117

◊ องค์ความรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 13-24 ก.ย. 2564

◊ สรุปประมวลองค์ความรู้จากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(Visited 1 times, 1 visits today)