คลังความรู้ E-Book

◊ การติดตามผลหลังการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

◊ Tips โคก หนอง นา ศพช นครนายก

◊ รายงานผลการฝึกอบรม ฯ หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ฯ

◊ รายงานผลการฝึกอบรม ฯ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน)

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (HLM

◊ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ฯ (CLM

◊ องค์ความรู้เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา

◊ องค์ความรู้บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา

◊ องค์ความรู้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ปี 2563

◊ นก ตัวชี้วัดระบบนิเวศ

◊ KM inside for Organization Development

◊ KM ผู้นำต้นแบบฯ อดุลย์ วิเชียรชัย

◊ KM ผู้นำต้นแบบฯ นางใกล้รุ่ง ผิวอ่อน

◊ KM เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค COP

◊ องค์ความรู้โครงการพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

◊ องค์ความรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 13-24 ก.ย. 2564

◊ องค์ความรู้โครงการพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117

◊ สรุปประมวลองค์ความรู้จากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

◊ รายงานวิจัย การพัฒนาและเสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ความเป็นเมืองสูง

◊ รายงานวิจัย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุุมชนในพื้นที่ความเป็นเมืองสูง

◊ ร่องรอยการทำงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีม ศพช.นครนายก

◊ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศพช.นครนายก

◊ "เรื่องเล่า เร้าพลัง" โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(Visited 1 times, 1 visits today)