ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 45 ไร่ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 88 บ้านสวนหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครนายก 14 กม.  และห่างจากกรุงเทพฯ 121 กม. เดิมมีชื่อว่า“สวนมงคล” เจ้าของชื่อนายมงคล ศรียานนท์  สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2498 สำหรับไว้เป็นสถานที่พักตากอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เจ้าของมีความประสงค์จะขาย “สวนมงคล”

และนายประสงค์ อิสรภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในขณะนั้น มีดำริที่จะซื้อไว้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมของ กรมการพัฒนาชุมชน สวนมงคลมีบริเวณกว้างขวาง สถานที่เหมาะสมเป็นเอกเทศบรรยากาศดีมีอาคารเรือนพักอยู่แล้ว ถ้าได้ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่สมบูรณ์และถัดมา ในปี พ.ศ. 2515 - 2516 นายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ อธิบดีฯ ท่านต่อมา ได้มีการตกลงซื้อกรรมสิทธิ์สวนมงคลในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยตั้งชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชนนครนายก” โดยมีนายกริ่ง มะกร่าง เป็นผู้ปกครองศูนย์ฯ คนแรก ภายใต้สังกัดของกองฝึกอบรมปี

พ.ศ.2552 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552  โดยยกฐานะจากกองฝึกอบรมเป็นสถาบัน การพัฒนาชุมชน กำหนดให้ศูนย์อบรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็น "ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก" สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  มีเขตพื้นที่บริการ ในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ

(Visited 1 times, 1 visits today)