คู่มือทบทวนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วย QR CODE – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อความรู้ : คู่มือทบทวนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วย QR CODE

ชื่อเจ้าของความรู้ : นายชาญณรงค์  จิรขจรกุล

หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ : เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะ (เป็นบุคลากรทันสมัยพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ)

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ : 

 

เนื่องจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีมีจำนวนหลายหลักสูตรด้วยกัน     ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในแต่ละหลักสูตรทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกได้ จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานหลังจากฝึกอบรมในทุกๆหลักสูตรและในแต่ละหลักสูตรได้จัดทำซีดีสรุปประกอบไว้ในท้ายเล่มด้วย ในซีดีสรุปนั้นประกอบด้วยรายละเอียดเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและคลิปวีดีโอที่ใช้ในการอบรม รวมไว้ทุกวิชาที่มีการจัดอบรม จัดส่งไปยังสถาบันการพัฒนาชุมชนและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นจะมีการวางแผนการติดตามและลงไปติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมโดยจะลงไปติดตามยังพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีการลงไปติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมแต่ละครั้ง จะพบปัญหาว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำไม่ได้หรือลืมกระบวนการและวิชาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปแล้ว

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลังการฝึกอบรมก็จะมีการวางแผนการติดตามและลงไปติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมโดยจะลงไปติดตามยังพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย และจากปัญหาที่เคยประสบว่าผู้เข้าการฝึกอบรมจำไม่ได้หรือลืมกระบวนการและวิชาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปแล้วนั้น จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้จัดทำคู่มือทบทวนหลังฝึกอบรมด้วย “ระบบ QR CODE” ขึ้นมา ใน QR CODE ประกอบด้วยรายละเอียดเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและคลิปวีดีโอที่ใช้ในการอบรม รวมไว้ทุกวิชาที่มีการจัดอบรม รวมทั้งไฟล์เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมในหลักสูตรใส่เพิ่มเติมไว้อีกด้วย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ทบทวนข้อมูลการฝึกอบรมอย่างสะดวกในพื้นที่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

          ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา : ปัญหาที่เคยประสบว่าผู้เข้าการฝึกอบรมจำไม่ได้หรือลืมกระบวนการและวิชาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปแล้วนั้น จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้จัดทำคู่มือทบทวนหลังฝึกอบรมด้วย “ระบบ QR CODE” ขึ้นมา ใน QR CODE ประกอบด้วยรายละเอียดเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและคลิปวีดีโอที่ใช้ในการอบรม รวมไว้ทุกวิชาที่มีการจัดอบรม รวมทั้งไฟล์เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมในหลักสูตรใส่เพิ่มเติมไว้อีกด้วย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ทบทวนข้อมูลการฝึกอบรมอย่างสะดวกในพื้นที่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และในการรวบรวมข้อมูลในแต่ละวิชานั้น ทางวิทยากรเจ้าของแต่ละวิชาไม่ได้รวบรวมข้อมูลเก็บไว้ใน Folder เดียวกัน จึงต้องสอบถามเจ้าของวิชาเพื่อหาข้อมูลในแต่ละวิชามาจัดเก็บไว้ Folder เดียวกันจนครบทุกวิชา เพื่อสะดวกต่อการนำไปจัดทำเป็น QR CODE

ประโยชน์ขององค์ความรู้ : จากการได้จัดทำคู่มือทบทวนหลังฝึกอบรมด้วย “ระบบ QR CODE” และลงพื้นที่ไปติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมพบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเปิดค้นข้อมูลและทบทวนการฝึกอบรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถศึกษาข้อมูลที่ได้อบรมจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้ในทุกๆที่ มากกว่าที่จะนำแผ่นซีดีไปเปิดยังคอมพิวเตอร์ และยังเป็นการตอบรับการเข้าสู้สังคมยุคดิจิทัล THAILAND 4.0 อีกด้วย และจะนำแนวทางดังกล่าวนี้ไปปรับใช้กับโครงการ/หลักสูตรอื่นๆของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกต่อไป

เทคนิคในการปฏิบัติงาน : ในการจัดทำคู่มือทบทวนหลังฝึกอบรมด้วย “ระบบ QR CODE” ขึ้นมานั้นได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้คือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นหลัก เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลจากเอกสารที่ได้บันทึกไว้ มาประยุกต์ปรับใช้กับงานในพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องประสานงานกับวิทยากรในแต่ละวิชาอย่างใกล้ชิดให้ได้ข้อมูล และจะต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมที่ผ่านมาทั้งสิ้น

มีการประชาสัมพันธ์ส่ง QR CODE เข้าไปยังกลุ่มไลน์ของการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและสามารถนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

ข้อพึงระวัง : ควรทดสอบเข้าระบบ QR CODE ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการเข้าดูข้อมูลไม่ได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนั้น ต้องประสานกับวิทยากรเจ้าของวิชาที่ถ่ายทอดกระบวนการฝึกอบรมในแต่ละวิชาในช่วงที่มีการฝึกอบรม เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นำไปใช้

 

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้ :

ขั้นตอนการทำคู่มือทบทวนหลังฝึกอบรมด้วย “ระบบ QR CODE” มีดังนี้

  1. จัดตั้ง Folder ใหม่ขั้นมาพร้อมตั้งชื่อไฟล์
  2. รวบรวมไฟล์เอกสารคู่มือการฝึกอบรมและคลิปประกอบทุกรายวิชา ใส่ไว้ใน Folder
  3. นำไฟล์เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรม ใส่ไว้ใน Folder
  4. 4. นำข้อมูลทั้งหมดเซฟบันทึกไว้ในฐานข้อมูล google drive
  5. 5. จัดทำ QR CODE โดยใช้เวปไซต์จัดทำ
  6. บันทึก QR CODE ที่จัดทำได้แล้วเก็บไว้
  7. จากนั้นเราก็จะได้ QR CODE พร้อมข้อมูลที่สามารถเปิดอ่านได้ในทุกที่ที่ต้องการ
  8. นำ QR CODE มาติดไว้บนแผ่นซีดีสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีก 1 ช่องทาง
  9. 9. ส่ง QR CODE เข้าไปยังกลุ่มไลน์ผู้เข้าอบรมในโครงการฯ

 

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)