ก่อนจะพร้อมเป็นห้องฝึกอบรม – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเจ้าของความรู้  นางสาวชนิชกานต์ ริมสมุทร์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

องค์ความรู้ที่บ่งชี้    เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัยพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ)

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

ด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละปีนั้นมีหลากหลายหลักสูตร บางหลักสูตรมีจำนวนมากกว่า 1 รุ่น ในการฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรม และจำนวนผู้เข้าอบรมที่แตกต่างกัน

       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมห้องฝึกอบรม  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้

  การจัดการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร เมื่อทราบถึงรูปแบบการฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรมแล้วนั้นก็สามารถดำเนินการจัดเตรียมห้องอบรม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมได้แล้ว

       - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ควิทยากร พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรมใช้งานเพื่อนำเสนอ คือ Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, PDF, Windows Media Player และทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

       - ไมค์โครโฟน  เตรียมไว้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว หากการอบรมหลักสูตรนั้นมีการจัดเวทีเสวนาต้องเตรียมไมค์โครโฟนไว้ไม่น้อยกว่า 4 ตัว เปลี่ยนถ่านใหม่สำหรับไมค์ลอย ทดสอบเสียงปรับแต่งให้ระดับความดังเหมาะสมไม่เบาหรือดังจนเกินไป ปรับแต่งเสียงทุ้มเสียงแหลม เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน

       - โปรเจคเตอร์ ปรับความคมชัดและการรับแสงให้เหมาะสมกับห้องอบรมนั้น ๆ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน

       - แสงสว่าง ตรวจสอบสวิตช์ไฟและหลอดไฟให้ติดสว่างทุกดวง รู้ว่าสวิตช์แต่ละตัวควบคุมหลอดไฟส่วนใด

       - เครื่องปรับอากาศ ทดสอบว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวทำงานได้ปกติ ไม่มีเสียงดัง หรือมีน้ำยาแอร์หยดหรือไม่

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

- ปัญหา มีเสียงรบกวนจากลำโพง ภาพที่ฉายจากโปรเจคเตอร์สีเพี้ยน  สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์วิทยากรบ่อยครั้งในระหว่างการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร  ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายของขั้วต่อและสายสัญญาณต่าง ๆ

       - แนวทางการแก้ไขปัญหา  จัดวางโต๊ะและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการอบรมของแต่ละหลักสูตร เพื่อลดการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด ก่อนการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งถอดสายสัญญาณออกก่อนทุกครั้งเมื่อได้ที่ ๆ เหมาะสมแล้วจึงเชื่อมต่อสายสัญญาณอีกครั้ง

ประโยชน์ขององค์ความรู้

       สามารถควบคุมเวลาในการทำงาน ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน ลดปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างการดำเนินการอบรม มีความราบรื่น เป็นที่ประทับใจของเจ้าของโครงการอบรมและผู้เข้ารับการอบรม  รวมถึงเป็นผลงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)