การบริหารงานแบบสบายสไตส์ของฉัน – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อองค์ความรู้              การบริหารงานแบบสบายสไตส์ของฉัน

เจ้าขององค์ความรู้         นางสาวอรวีย์ แสงทอง

ตำแหน่ง                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สังกัด                       ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

 

 

เมื่อดิฉันวางไมล์แล้วหันมาจับจอมกับเสียม  กับตำแหน่งใหม่ ที่ใคร ๆ เรียนว่าหัวหน้างานอำนวยการ บนเนื้อที่ 45 ไร่ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ที่คร่าคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาอบรม ต้นไม้นา ๆ พันธุ์ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ มีให้เห็นดื่นดาษตา แล้วยังตามด้วยงานอาคารสถานที่ รวมถึงงานด้านบุคลากร มีหลากหลายสาขา รวมทั้งข้าราชการ และมดงาน แต่การบริหารงานแบบสบายสไตน์ของฉัน ดิฉันนึกถึงปรัชญาขงจื้อกล่าวไว้ว่า “ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the right man on the Right Jop)” ผู้ปกครองต้องชาญฉลาดในการมองเห็นงานว่า งานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด ดิฉันดูจากบุคลิกภาพ ความสามารถ อุปนิสัย ทักษะและศักยภาพ  แต่ปัญหาก็คือการใช้คนให้ถูกกับงานนั้น ผู้เป็นหัวหน้าจะต้องเห็นศักยภาพหรือความถนัดของทีมงานตั้งแต่ต้น จึงจะสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับงานได้   ต้องมองคนออก  บอกคนได้  ใช้คนเป็น ให้รางวัลให้เขายอมรับ ลงโทษให้เขานับถือ บางคนชอบงานที่มีแบบแผน ในขณะที่บางคนชอบงานท้าทาย เพราะทุกคนมีธรรมชาติและนิสัยที่แตกต่างกัน มีความเก่ง ความถนัดไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างมีบทบาทหน้าที่ ผู้ที่เป็นหัวหน้างานควรมีเทคนิคและวิธีการบริการ ดิฉันจะแบ่งคนออกเป็น 4 เก่ง และ 4 ภูมิ  ใน 4 เก่ง คือ มีเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต ส่วน 4 ภูมิ คือ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ภูมิปัญญา เมื่อเรารู้ว่าในทีมงานของเรา มีท่านใดบ้าง ที่มีภูมิรู้ หรือเก่งงานด้านใด จึงสร้างความเข้าใจกันในพฤติกรรม และมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

          วิธีการขับเคลื่อนงานในสไตน์ของฉัน

  1. ศึกษาธรรมชาติของคน เพราะการทำงานกับคนมันยาก เพราะคนมีความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ เพราะสถานการณ์ที่มักพบเมื่อคนแต่ละแบบต้องร่วมมือกันทำงาน
  2. กำหนดเป้าหมายของงานแต่ละวันให้ชัดเจน จะทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือจะร่วมกันทำง่านเป็นทีม
  3. วางแผนประจำวัน ในแต่ละวันให้บรรลุเป้าหมาย ต้องกำหนดชิ้นงานแต่ละวันลงไปให้ชัดเจน ตรวจงานที่มอบหมายในตอนเย็น นำกลับมาทบทวนตอนเช้าก่อนทำงานในวันนั้น ประชุมพูดคุยแล้วมอบหมายใหม่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการวางแผน

-กำหนดกิจกรรมที่ต้องทำแต่ละวัน

-จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน แล้วควบคุมการทำงานด้วยตนเองว่างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ แล้วถอดบทเรียนในตอนเย็น

-ไม่มอบหมายงานที่จะทำไปมากกว่าที่จะทำได้จริง จะทำให้เกิดความท้อแท้เมื่อทำไม่เสร็จ

-งานไหนที่ยาก ๆ ให้ทำตอนเช้าในขณะที่ยังสดใสอยู่

4. จัดเวลาในการทำงานเพื่อวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยครอบคลุมทั้งองค์กรให้สัมพันธ์กัน จัดลำดับความสำคัญที่จะต้องทำก่อน หลัง หรือทำทันที และมอบหมายให้ใครทำ

 

ข้อพึงระวังของหัวหน้างาน

  1. วุฒิภาวะด้านอารมณ์ ไม่อารมณ์เสียเมื่อลูกน้องทำงานไม่เสร็จ แต่ต้องหาวิธีแก้ไขว่า งานที่มอบเขาถนัดหรือไม่
  2. จัดเวลาในการทำงานเพื่อวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยครอบคลุมทั้งองค์กรให้สัมพันธ์กัน จัดลำดับความสำคัญที่จะต้องทำก่อน หลัง หรือทำทันที และมอบหมายให้ใครทำ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. หัวหน้างานต้องเป็นนักคิดนักพัฒนา รอบรู้ในเนื้องาน การตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาชัดเจน เมื่อมีข้อโต้แย้ง ต้องมีทฤษฎีหรืองานวิจัยอ้างอิง
  2. หัวหน้างานต้องเป็นประชาธิปไตย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข
  3. ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
  4. ประนีประนอม พยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งกัน เมื่อเกิดปัญหาต้องผ่อนหนักเป็นเบา ให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้ให้ตรงจุดในทุกเรื่อง
  5. เมื่อผลงานท่านใดทำได้ดีและสำเร็จ มีการชื่นชม (ปรบมือ) และให้รางวัล

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)