ธรรมะเพื่อสร้างสุข ในการทำงานร่วมกัน – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อองค์ความรู้  ธรรมะเพื่อสร้างสุขในการทำงานร่วมกัน.

ชื่อเจ้าของความรู้ นายทวีศักดิ์     ช่วยเกิด  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้    เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

เพื่อสร้างทีมทำงาน  สร้างความรัก และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างการทำงานร่วมกันในองค์กร คำว่า “องค์กร” ในที่นี้ หมายถึง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน สามารถดำเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ ด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 กล่าวคือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นหลักธรรม ที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะเป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับสังคม อันเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความผาสุก     ในบ้านเมือง และประเทศชาตินั่นเอง มีด้วยกัน 4 ประการ คือ

  • ทาน

ทาน ในสังคหวัตถุ 4 คือ การให้ การสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการให้สิ่งของที่ตนมีให้แก่

ผู้ที่ต้องการ ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่เดือดร้อน  สิ่งของที่นำมาให้นั้นต้องเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยสุจริตเป็นประโยชน์ คือผู้ให้ก็เป็นสุข อิ่มเอิบใจ ผู้รับก็ก็สามารถบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน รวมทั้งการให้ความรู้ การแนะนำที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นจริงให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรด้วย

  • ปิยวาจา

ปิยวาจา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และถ้อยคำที่มีประโยชน์ พูดด้วยถ้อยคำ

ที่เป็นจริง และถ้อยคำที่ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่น พูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จักกล่าวขอโทษ รู้จักกล่าวขอบคุณ ซึ่งผู้ปฏิบัติได้ย่อมทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้พูด จูงใจให้ละเว้นความชั่ว ทำให้การงานร่วมกันในองค์กรประสบความสำเร็จ ก่อเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการงานอย่างยิ่ง

  • อัตถจริยา

อัตถจริยา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง และต่อผู้อื่นด้วย รู้จัก

การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในองค์กร รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา

  • สมานัตตตา

สมานัตตตา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย รู้จักวางตนให้เหมาะสม

กับฐานะ มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่าย และดำรงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความชั่ว ปฏิบัติตนกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร หรือบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหาในองค์กร

 

 

 

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบ คือ การที่คนเราขาดความเพียรในการดูแลจิตของตนเอง เป็นผลให้จิตอ่อนพลังและยอมให้กิเลสครอบงำ ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง  ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเอาหลักธรรมสังคหวัตถุธรรม 4มาเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

ประโยชน์ขององค์ความรู้

เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มีความรู้  มีความเข้าใจ

ในหลักธรรม ( สังคหวัตถุธรรม4)  สามารถปฏิบัติต่อตนเอง และต่อเพื่อนร่วมงาน ยังผลให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

.ในการดำเนินงานทุกอย่างนั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น สมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจในการดำเนินงานแต่ละเรื่อง อีกทั้งได้รับในการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างยิ่งยวด เพื่อให้การทำงานแต่ละเรื่อง ตลอดถึงการทำงานร่วมกัน และประสบผลสำเร็จไปพร้อมกัน โดยมีขั้นตอนการจัดการความรู้ พอสังเขป ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จัดเวทีประชาคมร่วมกัน

เพื่อกำหนดแผนงาน / กิจกรรม ในการปฏิบัติตนด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 (ทาน/ปิยวาจา/อัตถจริยา/สมานัตตตา)

  1. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พึงปฏิบัติตนตามแผนงาน และกิจกรรม ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้
  2. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกันจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนงาน / กิจกรรม เพื่อทำเป็น Best Practise และส่งเสริม สนับสนุน ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P ในระดับองค์กร / หน่วยงาน ต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้

  1. เทคนิคและแนวทางในการทำงาน โดยใช้เทคนิคหลักการมีส่วนร่วม และใช้หลักสังคหวัตถุธรรม 4 เป็นแนวทางในการทำงาน
  2. ข้อพึงระวัง พึงหลีกเลี่ยงการครอบงำทางความคิดในการจัดเวทีประชาคม
  3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หลักการทรงงาน (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)