การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อเจ้าของความรู้ : นางสาวพัณนิดา  วงคะเลียด

หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ : เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะ (เป็นบุคลากรทันสมัยพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ)

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ :

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

ประโยชน์ขององค์ความรู้ :

ประโยชน์ของระบบ e-GP ที่จะได้รับมีดังนี้

 1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน
 3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น
 4. เกิดศูนย์ข้อมูลกาจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา
 6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

                   ขั้นตอนการจัดทำวิธีตกลงราคาในระบบ e-GP

เข้า web http://gprocurement.go.th กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 1. ไปที่เพิ่มโครงการ
 2. กรอกข้อมูลตามกรอบสีแดง กรณีที่เป็นเงินที่ต้องจัดส่งมาเบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางให้เลือก ผ่านระบบ GFMIS กรณีที่เป็นนอกงบประมาณหรือเงินอุดหนุน การเบิกจ่ายด้านล่างสุด ให้เลือก ไม่ผ่านระบบ GFMIS
 3. บันทึกโครงการ
 4. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
 5. บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง
 6. บันทึกราคาผู้เสนอราคา กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือร้านปกติที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลข 13 หลัก จากบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัท หจก. ให้ใช้เลข 13 หลัก จากหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 1. จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

6.1 บันทึกข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคา

6.2 จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

 1. จัดทำร่างสัญญา เพื่อเลือกประเภทสัญญา ถ้ายอดเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เลือกประเภทสัญญาลดรูป ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

7.1 จัดทำร่างสัญญา

7.1.1 บันทึกงวดงานและการส่งมอบ

7.1.2 บันทึกงวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน

การใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร 13 ใส่ชื่อธนาคารและชื่อสาขา โดยชื่อและเลขที่บัญชีต้องถูกต้อง           ไม่ต้องใส่ – กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล GFMIS จะขึ้นหน้าจอ ให้สังเกต เครื่องหมาย /  จะต้องเป็นสีฟ้าทั้งสองที่ และข้อความด้วย ถ้าแจ้งว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS และมีในระดับกรมแล้ว กดปุ่มบันทึก ดำเนินการขั้นต่อไป

7.1.3 บันทึกเลขที่และวันที่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

 1. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
 2. ข้อมูลสาระสัญญาในสัญญา

9.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คลิกที่ รายละเอียด/แก้ไข และกดปุ่ม นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ แล้วคลิก ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 1. 10. บริหารสัญญา การบริหารสัญญา มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

10.1 บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

10.2 บันทึกข้อมูลตรวจรับงาน

10.3  จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)