Live สด ปลดทุกข์ – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อองค์ความรู้ Live สด ปลดทุกข์ (สนับสนุนการใช้เครื่องมือนักพัฒนา แบบมืออาชีพผ่าน SMART Phone)

ชื่อเจ้าของความรู้ นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

        พัฒนากร คือกำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติการรบเพื่อต่อสู้ขจัดศรัตรูของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นั่นคือ ความยากจนและอีกสารพัดศัตรูที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง เพื่อสร้างความผาสุก มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ในพื้นที่มาโดยตลอด และอาวุธหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ในฐานะที่ต้องทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ นั่นก็คือ เครื่องมือนักพัฒนา
อันประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ที่สำคัญและมีความจำเป็นเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องมือ 1 แผนที่เดินดิน
2. แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 3. แผนผังใยแมงมุม (Spider Diagram) 4.โอ่งแก้จน 5 เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน Timeline .AIC 6.ผังการถ่ายเททรัพยากร 7.ปฏิทินฤดูกาล

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

พบว่าพัฒนากรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องผ่านการฝึกปฏิบัติจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการผ่านการทดลองนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง จนเกิดทักษะที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการ โดยผ่านการนำเครื่องมือต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม โครงการนั้นในพื้นที่

วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการเรียนรู้จากห้องเรียนผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆโดยตรงแล้ว  ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดให้มีการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครื่องมือสื่อสาร ที่ทันสมัย และตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการเรียนรู้ได้ทันที ผ่านช่องทางคือ 1. เรียนรู้ผ่าน Facebook Live 2.เรียนรู้ผ่านแอพริเคชั่น Line Video Call  ทำให้สามารถสนับสนุนการทำงานของพัฒนากรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือในการทำงาน ที่แตกต่างกันไป

ประโยชน์ขององค์ความรู้

จากการนำวิธีการถ่ายทอดเครื่องมือในการทำงานของนักพัฒนา ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสามารถที่จะสื่อสารเรียนรู้ระหว่างผู้สอน และผู้เรียนปลายทาง สามารถเรียนได้ตลอดเวลา และเรียนรู้ได้ไม่จำกัดสถานที่ ดังกล่าว ส่งผลให้การทำงานของพัฒนากรรุ่นใหม่และพัฒนากรท่านอื่นๆ อีกจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ยังไม่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการจัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการฝึกฝน การให้คำแนะนำและการสาธิตแบบการสื่อสารสองทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างได้ผลและส่งผลต่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อการปฏิบัติงานของนักพัฒนาในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในที่สุด

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

เทคนิคในการปฏิบัติงาน คือการใช้เครื่องมือสารที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือสมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้แอพริเคชั่น  เพื่อการเรียนรู้ผ่าน Facebook Live และเรียนรู้ผ่านแอพริเคชั่น Line Video Call ระหว่างข้าพเจ้าผู้สอน กับพัฒนากรในพื้นที่ ที่ต้องการคำแนะ การสอนแนะ การฝึกฝนแบบเรียลไทม์ ที่สามารถโต้ตอบ สื่อสารสองทาง และสามารถเห็นภาพและเสียง ได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกพื้นที่ ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมแล้วทั่วประเทศ  จากการใช้เครื่องมือสื่อสาร ดังกล่าวเพื่อช่วยในการสนับสนุน การเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานกับชุมชน ให้กับบรรดาพัฒนากร ในพื้นที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี และสามารถสนับสนุน ให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และจะขยายผลจากเครื่องมือนักพัฒนา ไปสู่ภารกิจอื่นๆ ได้ต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)