เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาองค์กร – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 ชื่อองค์ความรู้   เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาองค์กร

ชื่อเจ้าของความรู้   นายธนพล ทองแตง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ (ตามแนวทางการจัดการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)   องค์ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

Swot Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต Swot เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้

  1. S มาจากคำว่า Strengths หมายความว่า จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
  2. W มาจากคำว่า Weaknesses หมายความว่า จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
  3. O มาจากคำว่า Opportunities หมายความว่า โอกาสที่จะดำเนินการได้
  4. T มาจากคำว่า Threats หมายความว่า อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ

หลักการสำคัญของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการสังเกตการณ์สำรวจจากสถานการณ์ 2 ด้าน คือปัจจัยภายในองค์การ และปัจจัยภายนอกองค์การ ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้องค์กรได้รู้ว่า องค์กรอย่างชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะมากระทบกับองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาของการวิเคราะห์ SWOT  หากเกิดปัญหาการเอนเอียงเข้าข้างตัวเองจะทำให้การวิเคราะห์ในส่วนจุดอ่อนขององค์กรจะไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ ดังนั้นผู้วิเคราะห์หรือผู้จัดทำเวทีต้องพยายามดึงประเด็นกลับเข้ามาเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรได้ ผู้ทำการวิเคราะห์ SWOT ต้องไม่มีความเอนเอียงและต้องยอมรับความเป็นจริงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ประโยชน์ขององค์ความรู้

จากการวิเคราะห์ SWOT  บุคลากรภายในองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาหรือบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้

การวิเคราะห์ SWOT  ผู้ร่วมวิเคราะห์ต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงศักยภาพภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวการการทำงานการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กร

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

          การวิเคราะห์ SWOT ในองค์การ เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการทำงานภายในองค์กร ผู้ที่จะทำการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เข้าข้างและต้องต้องยอมรับความเป็นจริงขององค์กรให้ได้ มีวิธีการดังนี้

1 จัดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้เข้าประชุมเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ขององค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสที่จะเข้ามาภายในองค์กร และอุปสรรคที่ขัดขวางขององค์กร

2 นำผลที่ได้จากการประชุมมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาขององค์กร

3 จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของคนในองค์กร

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)