แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…นางสุพรรษา แก้วขุนทด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเมธาพันธ์ นิลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ