ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม รูปแบบ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book)

ศูนย์และพัฒนาชุมชนนครนายก ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book)

ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
-พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(CLM)
-ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM)
(Visited 1 times, 1 visits today)