โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

งานอำนวยการ

นางสาววดี เพ็ชระ

หน.อำนวยการ/นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายผดุงศักดิ์ กลั่นภูมิศรี

จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนิชกานต์ ริมสมุทร์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นางสาววริญา นาลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอัฐ โรจนกุล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ มุขขันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสมศักดิ์ จิตร์ภักดี

หน.พัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเมธาพันธ์ นิลแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววชิรญาณ์ แย้มเยื้อน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภัทธิญา ติกจินา

นักทรัพยากรบุคคล

งานวิชาการ

นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่

หน.วิชาการ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเมทินี น้อยเรือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุฑามาศ อัมรินทร์

นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

สนิท ไชยชาติ

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นายฉัตรชัย สาลิกา

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวุฒิ เข็มเงิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอภิชาติ อินวัตพันธ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมานะชัย สีนวน

พนักงานสถานที่

เพลินพิศ กุดนอก

พนักงานทำความสะอาด

ยุพา มาลี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวรัชดาพร เข็มเงิน

พนักงานทำความสะอาด

สุภาพร จันทร์ดี

พนักงานทำความสะอาด

คนีง บุญประเสริฐ

พนักงานทำความสะอาด

นายทวีศักดิ์ ทองจันทร์

คนสวน

นางสาวยุพิน สรชฎา

คนสวน

นางสาวบุษดี พั่วแดง

พนักงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)