โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

ประภา ปานนิตยกุล (สาว)

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

อรวีย์ แสงทอง (แขก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานวิชาการ/หัวหน้างานอำนวยการ

ศุภกิตต์ รอบรู้ (บิว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พิมพ์ณดา ไมตรีเวช (พิมพ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สุพรรษา แก้วขุนทด (ยง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมธาพันธ์ นิลแก้ว (ตาน)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมทินี น้อยเรือน (แนน)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วดี เพ็ชระ (แอม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วีณา ประดาสุข (ต๊อบ)

จพง.ธุรการชำนาญงาน

ชนิชกานต์ ริมสมุทร์ (แก๊ป)

จพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

วริญา นาลัย (โบว์)

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จุฬาลักษณ์ ศรีพารา (บี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

อัฐ โรจนกุล (อัฐ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วชิรญาณ์ แย้มเยื้อน (ปาย)

นักทรัพยากรบุคคล

สุฑามาศ อัมรินทร์ (แค้ป)

นักทรัพยากรบุคคล

ภัทธิญา ติกจินา (เนย์เน่)

นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

นายสนิท ไชยชาติ (นิท)

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

นายสันต์ชัย หงษ์ทอง (นุ๊ก)

พนักงานขับรถยนต์

นางคนอง ไชยชาติ (ป๊อก)

พนักงานสถานที่

นายบุญทัน คงสีเมือง

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวยุพา มาลี (หล้า)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ (จูน)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเพลินพิศ กุดนอก (เฟิร์น)

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุภาพร จันทร์ดี (เอ๋)

พนักงานทำความสะอาด

นายชัยวุฒิ เข็มเงิน (อาร์ม)

พนักงานทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ เขียวสลับ (ก้อง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวุฒิพงษ์ กาลิก (เติ้ล)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายคมกริช สุขหอม (ปาย)

คนสวน

นางบุญเตียง มากเปี่ยม (จ่อย)

คนสวน

ลูกจ้าง "โคก หนอง นา โมเดล"

นางสาวพิมพ์พิศา ประวาลวิมุติ

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

นางสาวยุพิน สรชะฎา

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

นางสาวพีวรรณ หงษ์ทอง

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)