โครงสร้าง/บุคลากร

ข้าราชการ / พนักงานราชการ

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา

ผู้อำนวยการ ศพช.นครนายก

เมทินี น้อยเรือน (แนน)

รักษาการ หน.พัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เมธาพันธ์ นิลแก้ว (ตาน)

หน.วิชาการ/นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วดี เพ็ชระ (แอม)

รักษาการ หน.อำนวยการ/นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วชิรญาณ์ แย้มเยื้อน (ปลาย)

นักทรัพยากรบุคคล

พิมพ์ณดา ไมตรีเวช (พิมพ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ชนิชกานต์ ริมสมุทร์ (แก๊ป)

จพง.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ภัทธิญา ติกจินา (เนย์เน่)

นักทรัพยากรบุคคล

สุฑามาศ อัมรินทร์ (แค้ป)

นักทรัพยากรบุคคล

วริญา นาลัย (โบว์)

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัฐ โรจนกุล (อัฐ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จุฬาลักษณ์ ศรีพารา (บี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างเอกชน

สนิท ไชยชาติ (นิท)

พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)

อัฑฒสิทธิ์ บุญประเสริฐ (เล็ก)

พนักงานขับรถยนต์

นายอุดร อุทธิยา (ดอน)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอภิชาติ อินวัตพันธ์ (เบียร์)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

คนอง ไชยชาติ (ป๊อก)

พนักงานสถานที่

เพลินพิศ กุดนอก (เฟิร์น)

พนักงานทำความสะอาด

ยุพา มาลี (หล่า)

พนักงานทำความสะอาด

ยุพิน สรชะฎา (เล็ก)

พนักงานทำความสะอาด

สุภาพร จันทร์ดี (เอ๋)

พนักงานทำความสะอาด

คนีง บุญประเสริฐ (หนึ่ง)

พนักงานทำความสะอาด

นายบุุญทัน คงสีเมือง (แร่)

คนสวน

นายอภิสิทธิ์ เขียวสลับ (ก้อง)

คนสวน

นายชัยวุฒิ เข็มเงิน (อาร์ม)

พนักงานทั่วไป

ลูกจ้าง "โคก หนอง นา โมเดล"

นายณัตชัย ทองแทรก (อ็อด)

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

นางสาวบุษดี พั่วแดง (จัน)

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

นางสาวรัชฎาภรณ์ เข็มเงิน

แรงงานจ้างงานโคกหนองนาโมเดล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)