ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

03 มีนาคม 2563 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2563

03 มีนาคม 2563 /

11:37 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลัง ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2561

28 มิถุนายน 2562 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด