ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

03 มีนาคม 2563 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2563

03 มีนาคม 2563 /

11:37 น. /

ดาวน์โหลด