ศพช.นครนายก : ร่วมเสริมพลัง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อบ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

06 ตุลาคม 2564 /

11:15 น.

สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และลงมือปฏิบัติจริง ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

27 กันยายน 2564 /

09:33 น.