ประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระดับภาคและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564

30 มิถุนายน 2564 /

15:03 น.