การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom)

วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี
พร้อมด้วย นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และนายศุภกิตต์ รอบรู้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น
ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านวัดสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยตัวแทนของจังหวัดได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามเกณฑ์การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
– ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 2564)
– พัฒนาการของชุมชนเป้าหมาย : ด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เกิดขึ้นก่อน – หลัง โดยมี โก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ
– บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
– การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน โดยพิจารณาจาก แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)