นปอ.260 น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

[วันที่ 16 พ.ย. 2565 ] ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP to SDGs) หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 260 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2565 กลุ่มเป้าหมายปลัดอำเภอ จำนวน 81 คน
การเรียนรู้ในวันแรก
•เวลา 05.00-08.00 น. ปฏิบัติการฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า ตามหลักทฤษฎีใหม่ ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ฅนรักษ์ป่า ฅนรักษ์น้ำ(ลูกระเบิดจุลินทรีย์) ฅนรักษ์แม่ธรณี(ปุ๋ยหมักชีวภาพ, น้ำหมักชีวภาพ, ห่มดิน, คลองไส้ไก่) โดยทีมวิทยากรศพช.นครนายก และวิทยากรเครือข่าย
•เวลา 09.00-12.00 น. พระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
•เวลา 13.00-16.00 น. การบูรณาการวิชาการ วิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
•เวลา 16.00-18.00 น. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
•เวลา 19.00-20.00 น. การครองตน ครองคน ครองงาน โดย นายสุระวุธ จันทร์งาม ผอ.ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ กรมการปกครอง
•เวลา 20.00-22.00 น. ถอดบทเรียนจากบุคคลต้นแบบ โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)