ฝึกให้รู้จริง!! นปอ.259 ลงมือปฏิบัติการ เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา”

[วันที่ 15 พ.ย. 2565 ] ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP to SDGs) หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 259 ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2565 กลุ่มเป้าหมายปลัดอำเภอ จำนวน 81 คน
การเรียนรู้วันที่สอง
•เวลา 05.00-08.00 น. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP to SDGs) โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
•เวลา 08.00-12.00 น. กลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่รูปธรรมการปฏิบัติ โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
•เวลา 13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี” โดย นายสุนทร แววมะบุตร ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ นายอดุลย์ วิเชียรชัย ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
•เวลา 16.00-19.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน” โดยทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
•เวลา 19.00-21.00 น. ถอดบทเรียนกิจกรรม โดย นายสุนทร แววมะบุตร ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ นายอดุลย์ วิเชียรชัย ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
•กิจกรรมคืนอายุ คืนหัวโขน คืนผ้าสีประจำกลุ่ม
ในโอกาสนี้ นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งมอบไอศครีมโบราณ จำนวน 1 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
(Visited 1 times, 1 visits today)