พลังมด!!

พลังมด!!

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นำข้าราชการ และทีมมดงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ฯ และเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพืชสมุนไพร ภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

(Visited 1 times, 1 visits today)