“พาน้องทำ ณ วัดดงละคร”

.. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จิตอาสา 904 รหัส 2B-046 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพช.นครนายก ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “พาน้องทำ ณ วัดดงละคร” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนที่อาศัยในวัด
.. ในการนี้ ได้ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้การทำเสวียน และเพิ่มเติมองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
.. วัดดงละคร มีพื้นที่ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ทั้งสิ้นจำนวน 14 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งเป็นพื้นที่หนองน้ำใหญ่ ขนาด 7 ไร่ 2 งาน และพื้นที่โคก ขนาด 7 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)