ศพช.นครนายก ร่วมประชุมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference

วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเล็กอาคารเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยมี ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

– ใช้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
– ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ร้อยละ 85 ของประชาชนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
– ปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– สนองงานสถาบันหลักของชาติ
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
ในการนี้มี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
(Visited 1 times, 1 visits today)