ศพช.นครนายก ร่วมประชุมเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 ต.ค. 2565 เวลา 08.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
– งบลงทุน รายการค่าก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-โครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชน
– โครงการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
– โครงการจัดทำวารสารกรมการพัฒนาชุมชนและวารสารวิชาการ
– โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นเลิศ
– โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab: Gov Lab) (ผ่านระบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติการในพื้นที่)
– โครงการศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการ ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)