ศพช.นครนายก ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

ศพช.นครนายก ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมร่วมกับทีมวิทยากรเครือข่าย โคก หนอง นา ศพช.นครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน Change for good กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อน ตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนา รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
เวลา 14.00 น. ประชุมร่วมสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เรื่องการจัดทำโครงการ Pre-Research Learning : ก้าวแรกสู่งานวิจัย (ไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำงานวิจัยเบื้องต้น แก่บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และเตรียมความพร้อมบุคลากรของ ศพช. ก่อนดำเนินการวิจัยในพื้นที่
โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)