“ติดอาวุธ เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ด้วย one page summary”

“ติดอาวุธ เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ด้วย one page summary”
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564
นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ได้มอบหมายคณะทำงานการจัดการความรู้ ได้แก่ นางสาวสุพรรษา ร้ายไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นายเมธาพันธ์ นิลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวสุฑามาศ อัมรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ “one page summary” ในหลักการ “ภาพใหญ่ ใส่กรอบครอบหัวข้อ ร้องอ๋อใน 3 วิ” ซึ่งเป็นขั้นตอนการสรุปเพื่อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจข้อมูลตรงกัน และสื่อสารได้ครบประเด็น ทั้งนี้ได้ร่วมทำ work shop ในแต่ละหัวข้อย่อย 9 ขั้นตอน ได้แก่
1. เขียนให้ใคร
2. ใส่ใจชื่อ
3. ยึดถือคำสำคัญ
4. ตีห้องแบ่งกรอบ
5. ตรวจสอบสมดุล
6. เกื้อหนุนลำดับ
7. มองก่อนเห็น
8. เปลี่ยนงงเป็นง่าย
9. เข้าใจตรงกัน
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings
———————————————
(Visited 1 times, 1 visits today)