Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 พฤษภาคม 2562 :: ศพช.นครนายก
Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
***วันนี้เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่ย้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับโดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับตังหวัดจากจังหวัดนครนายก ผู้นํากลุ่ม องค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสา รวม 500 คน โดยได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง” และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โอกาสนี้ นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก ร่วมกับทีมวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่มที่5B ให้ความรู้เกียวกับจิตอาสา การถือหมวกและการผูกผ้าพันคอพระราชทาน ซักซ้อมความเข้าใจการกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ”

(Visited 1 times, 1 visits today)