ศพช.นครนายก ดำเนินการปรับปรุง QR Code ข้อมูลพรรณไม้ (อพ.สธ)

วันที่ 18 พ.ค. 2564 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มดงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ GISTDA ที่ปฎิบัติงานประจำ ศพช.นครนายก ปรับปรุงป้าย QR Code ข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน จำนวน 200 ต้น
โดย QR Code จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของพืชแต่ละต้น เช่น ชื่อพืช ลักษณะเด่นของพืช อายุพืช ขนาดลำต้น พิกัดที่พบ และการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช หรือความเป็นพิษ
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Visited 1 times, 1 visits today)