1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader) ระยะเวลา 3 วัน

1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)  ระยะเวลา 3 วัน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม