ห้องสมุด

เรามีระบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้สืบค้นข้อมูลหนังสือที่มีภายใน
ก่อนที่เข้ามาติดต่อ ยืม-คืน  หนังสือ

www.cddnakhonnayok.com/library/?module=Search