2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader) ระยะเวลา 11 วัน

2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)  ระยะเวลา 11 วัน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้