4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader) ระยะเวลา 15 วัน

4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)   ระยะเวลา 15 วัน
มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้