ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำ (SMART College) ด้วยหลักสูตร ความรู้ และการบริการที่เป็นเลิศ

ประกาศ/หนังสือราชการ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ